Obróbka plastyczna metali i spawalnictwo Lucjan Dudziak

Dotacja na kapitał obrotowy z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

OPIS PROJEKTU

Dotacja na kapitał obrotowy dla Lucjan Dudziak Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest wsparcie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa Lucjan Dudziak Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

PLANOWANE EFEKTY

Planowanym efektem jest niezaprzestanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa Lucjan Dudziak Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy w okresie na jaki udzielona została dotacja.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 83.825,73 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych 73/100).

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 83.825,73 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych 73/100).